Algemene voorwaarden

Wat zijn jouw rechten en plichten?

Artikel 1 – DEFINITIES 
In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
a. WOLFPT: Gebruiker van deze algemene voorwaarden te weten Jan Kreuk, handelend onder de naam WOLFPT, gevestigd te Capelle aan den IJssel, aan de Ligusterbaan 1 K4.05 en ingeschreven in het handelsregister onder het KvK nummer 68774702. 
b. Deelnemer: De persoon of bedrijf met wie WOLFPT een Overeenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden. 
c. Overeenkomst: Iedere afspraak of Overeenkomst tussen WOLFPT en Deelnemer, van welke Overeenkomst de onderhavige voorwaarden onderdeel uitmaken.

Artikel 2 – AANMELDING EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 Aanmelden voor de WOLFPT training kan door een registratie op de website www.wolfpt.nl (hierna ‘website’), een telefonische aanmelding of via een e-mail naar info@wolfpt.nl.
2.2 WOLFPT bevestigt een aanmelding via e-mail. Door verzending van deze e-mail met bijgaande factuur is er een bevestiging van WOLFPT en komt de Overeenkomst met betrekking tot deelname aan de training tot stand.
2.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen WOLFPT en Deelnemer en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen WOLFPT en Deelnemer.
2.4 Aanbiedingen op de website gelden zolang ze zichtbaar zijn op de website en niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 3 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 Het doel van de training is het coachen van personen of bedrijven die een onzichtbaar plafond ervaren bij het realiseren van dromen, zodat zij door middel van het toepassen van strategieën die vallen in het spectrum van focusmanagement hun dromen kunnen realiseren.
3.2 WOLFPT heeft jegens de uitvoering van de Overeenkomst en jegens het bereiken van het in 3.1 omschreven doel een inspanningsverplichting en kan daarom niet worden aangesproken op het niet behalen van resultaten.
3.3 Medische behandelingen en genezing van ziektebeelden of aandoeningen behoren niet tot het doel van de training.
3.4 Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WOLFPT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan WOLFPT worden verstrekt.
3.5 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WOLFPT zijn verstrekt, heeft WOLFPT het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Deelnemer in rekening te brengen.
3.6 Deelname aan de trainingen van WOLFPT is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar aan een ander.
3.7 WOLFPT is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting op grond van de Overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
3.8 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die WOLFPT niet kan worden toegerekend.
3.9 Ziekte en/of ongeval, diefstal, brand, weersinvloeden, verkeersbelemmeringen, stroomstoringen en dergelijke worden gekwalificeerd als overmacht. 

Artikel 4 – PRIJZEN EN BETALING
4.1 De betaling door Deelnemer dient te geschieden via de betalingsmogelijkheden op de website of, indien zulks tussen partijen is overeengekomen, door betaling van de factuur.
4.2 De betaling door Deelnemer dient te geschieden uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de training.
4.3 Ingeval de door Deelnemer te betalen factuurbedrag EUR 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) overstijgt, is er een inschrijfgeld van EUR 47,00 (zegge: zevenenveertig euro) verschuldigd.
4.4 Ingeval de particuliere Deelnemer gebruik maakt van de wettelijke herroepingsrecht, is WOLFPT gerechtigd om voor het aantal dagen dat Deelnemer gebruik heeft kunnen maken van de diensten van WOLFPT, kosten in rekening te brengen. Onder deze kosten valt tevens het in lid 4.3 genoemde inschrijfgeld.
4.5 Bij het niet tijdig betalen van het verschuldigde bedrag, vervalt het recht op deelname, zonder dat dit de deelnemer ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige prijs van de training en de eventuele bijkomende kosten.
4.6 Bij levering van voedingsproducten en voedingssupplementen bestaat er geen mogelijkheid tot retourneren, ingeval de verpakkingen zijn geopend.
4.7 In de Overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 5 – ANNULERING TRAINING
5.1 Een WOLFPT training kan door Deelnemer tot 6 weken voor de afgesproken datum kosteloos worden geannuleerd. Wel wordt het in 4.3 genoemde inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij annulering tussen 6 en 1 weken voor de training is Deelnemer 50% van de totale trainingskosten verschuldigd en bij annulering korten dan 1 week is Deelnemer het volledige bedrag verschuldigd.
5.2 WOLFPT behoudt zich het recht voor aanvang van de eerste training te annuleren indien op redelijke gronden de training niet gehouden kan worden. Deelnemer wordt hieromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Allereerst en indien mogelijk biedt WOLFPT Deelnemer een alternatieve datum aan. Indien Deelnemer hiervan gebruikt maakt wordt de betaling niet gerestitueerd. Wanneer Deelnemer ervoor kiest niet meer te willen deelnemen aan een WOLFPT training dan zal WOLFPT de betaling volledig restitueren.
5.3 Bij afwezigheid, ziekte of afhaken van Deelnemer tijdens de training wordt geen compensatie of restitutie verleend.
5.4 Indien Deelnemer een les wil inhalen in de omstandigheden genoemd in artikel 5.3, wordt er per ingehaalde les een extra vergoeding berekend, welke vergoeding in onderling overleg tussen partijen nader wordt bepaald.

Artikel 6 – OPZEGGING, BEEINDIGING EN OPSCHORTING
6.1 De Overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de tijd waarvoor de Overeenkomst is aangegaan.
6.2 De duur van de Overeenkomst kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
6.3 Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst kan eenzijdig plaatsvinden door Deelnemer, indien hij of zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht en mits gedaan met een schriftelijke en ondertekende verklaring. Deze beëindiging laat evenwel onverlet de financiële verplichting die is nagekomen en/of nog moet worden nagekomen. WOLFPT is in dit geval derhalve niet gehouden tot een gedeeltelijke of volledige restitutie.
6.4 Ingeval van langdurige ziekte, zwangerschap of letsel van Deelnemer kan de training worden opgeschort voor maximaal de duur van 6 maanden, onder de voorwaarden dat er een schriftelijke toestemming wordt gevraagd en een doktersverklaring wordt overlegd.
6.5 Opschorting van de training kan nooit met terugwerkende kracht.

Artikel 7 – AANSPRAKELIJKHEID
7.1 WOLFPT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van Deelnemer, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de training.
7.2 WOLFPT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Deelnemer.
7.3 De aansprakelijkheid van WOLFPT is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de dienstverlening waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.4 In afwijking van hetgeen artikel 7.3 is bepaald, wordt bij een Overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

Artikel 8 – PRIVACY
8.1 WOLFPT zal vertrouwelijk omgaan met de gegevens die Deelnemer verstrekt. De gegevens zullen nimmer verstrekt worden aan derden, tenzij Deelnemer daar expliciet toestemming voor geeft.
8.2 De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van dienstverlening aan Deelnemer.

Artikel 9 – KLACHTENREGELING 
9.1 Klachten dienen uiterlijk binnen 14 dagen gemotiveerd te worden ingediend bij WOLFPT. Het indienen van een klacht ontheft Deelnemer niet van de uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichting.
9.2 indien de klacht naar het oordeel van WOLFPT juist is, zal hij te zijne keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen ten hoogste van de factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten, hetzij de geleverde producten en/of diensten gratis vervangen.

Artikel 10 – OVERIGE BEPALINGEN
10.1 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
10.2 De rechter in de vestigingsplaats van WOLFPT is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft WOLFPT het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
10.3 Op elke Overeenkomst tussen WOLFPT en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
10.4 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
10.5 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.
10.6 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de Overeenkomst en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.